05.10.2015 — 13:17

Bagasjelukedommen

HR-2015-01095-A – Høyesterettsdom om bilansvar

Saken gjelder spørsmål om en hodeskade forårsaket ved lukking av bagasjeluke på en bil er omfattet av bilansvaret, jf. bilansvarsloven § 4. Skadelidte hadde bøyd seg ned bak bilen for å skifte sko mens bagasjeluka sto åpen. Moren til vedkommende var ikke klar over at hun sto der, og hun slo igjen bakluka samtidig som datteren reiste seg. Bakluka traff henne i hodet og hun ble skadet.

Forsikringsselskapet hvor bilen var forsikret mente at skaden lå utenfor bilansvarets dekningsområde og hadde derfor avslått erstatning. Det fremgår av bilansvarsloven § 4 første ledd at bilforsikringsselskapet blir ansvarlig for tap som følge av skade som motorvognen ”gjer”. Dette innebærer et årsakskrav. Skaden må være tilknyttet motorvognens direkte bruk i tillegg til at de generelle krav om årsakssammenheng må være oppfylt. Det sentrale spørsmålet i denne saken var om skaden hadde tilstrekkelig tilknytning til bruken av bilen.

Høyesterett kom til at skaden var omfattet av bilansvaret. De viste til hvordan rettstilstanden er fastlagt gjennom en tidligere Høyesterettsdom (tankbil-dommmen), hvor det slås fast at eksempler i forarbeidene viser at man tok sikte på at alle skader som kan oppstå som en naturlig konsekvens av motorvognens direkte bruk til transportformål etter omstendighetene skulle omfattes. Avgjørende for Høyesterett i foreliggende sak var likheten mellom dette skadetilfellet og situasjoner hvor det ihht forarbeidene utvilsomt foreligger ansvar; klemskader og skader oppstått ved at noen i bilen åpner en dør uten å se seg for, og døra treffer en forbipasserende fotgjenger. Det ble konkludert med at motorvogna hadde gjort skaden som ble påført ved lukking av bakdøra.

Del dette på Facebook