07.09.2015 — 11:03

Høyesterettssdom om beregning av menerstatning – HR-2015-1362-A

Saken gjaldt utmåling av menerstatning etter at en kvinne var utsatt for en trafikkulykke og ble påført skader som medførte medisinsk invaliditet på 40 %. Hun hadde en såkalt inngangsinvaliditet på 41 % på grunn av andre plager før ulykken. Spørsmålet for Høyesterett var hvorvidt og eventuelt på hvilken måte det ved fastsettelsen av menerstatning etter skadeserstatningsloven § 3-2 skulle tas hensyn til inngangsinvaliditeten skadelidte hadde på skadetidspunktet.

Høyesterett kom til at differanseprinsippet må danne utgangspunktet i flerskadetilfellene når det gir høyere erstatning enn etter separasjonsprinsippet. Dette innebærer at erstatningen fastsettes ut fra differansen mellom den medisinske invaliditeten etter skaden og den invaliditet som grunnskaden isolert sett hadde utgjort. Det ble uttalt at separasjonsprinsippet setter en nedre grense for menerstatningen. Ved anvendelsen av separasjonsprinsippet ser man bort fra grunnskaden og vurderer isolert hvilken medisinsk invaliditet skaden har påført skadelidte.

Del dette på Facebook