Oppreisning

Bistandsadvokat – erstatning og oppreisning

Oppreisning er ment å være erstatning for den tort og svie den fornærmede er påført for eksempel i en trafikkulykke. Hvis den som var ansvarlig for trafikkulykken opptrådte grovt uaktsomt eller forsettlig kan du ha krav på oppreisning. Krav om oppreisning for skader som har skjedd i ulykker etter den 01.07.2009 kan rettes direkte mot det ansvarlige forsikringsselskapet. Et krav om oppreisning kan også reises i forbindelse med straffesak mot den ansvarlige for ulykken.

Flere av våre advokater har erfaring med oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker. Bistandsadvokaten oppnevnes av retten, og skal ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforsking og hovedforhandling i saken. Bistandsadvokaten betales av det offentlige uten behovsprøving i forhold til fornærmedes økonomi.

I forbindelse med straffesaken reises det ofte erstatningsrettslige spørsmål. Bistandsadvokaten skal, der det er aktuelt, fremme erstatningskrav på vegne av fornærmede eller de etterlatte. På bakgrunn av firmaets brede kompetanse på personskadeerstatning mener vi å kunne tilby best mulig bistand på dette området.

Oppreisningsbeløpet varierer fra sak til sak da det skal foretas en konkret utmåling. I saker der vi etter trafikkulykker har bistått ved krav om oppreisning varierer erstatningene fra kr. 25.000,- til kr. 90.000,-.