Trafikkskade

Erstatning etter trafikkulykke – slik går du frem

Oppsøk lege med en gang når du har blitt skadet. Husk at rehabiliteringspotensialet er størst den første tiden etter bilulykken.  Vær nøye med at skader og symptomer blir nedtegnet i journalen hos lege. Det gjelder spesielt ved påkjørsel med whiplash eller nakkeskade. Du har rett til å få lese gjennom journalen før du går for å kontrollere at legen har fått med seg det du har sagt.

Trafikkskadeerstatning – dette kan advokaten bidra med

Det kan være viktig og nyttig å få en vurdering av din personskadesak og hvilke rettigheter du har. Vi gir informasjon om hva du bør passe på. Det er viktig med tidlig informasjon for å sikre dine rettigheter best mulig. Vi hjelper til med hele prosessen, melding av skaden, å få dekket utgifter fra forsikringsselskapet, dekket inntektstap, valg av spesialist, fremsettelse av endelig erstatningskrav og forhandlinger med forsikringsselskapet. Den første konsultasjonen i form av en telefonsamtale med oss er alltid gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre. Deretter dekker som hovedregel forsikringsselskapet vårt advokatsalær. Nærmere informasjon gis i forbindelse med inngåelse av oppdragsavtale. Vi kan forsiktigvis anslå at du vil oppnå minst 50 % til 100 % mer i erstatning ved å bruke oss enn ved å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet. Du vil med andre få en mer riktig erstatning ved å få profesjonell bistand.

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis vurdering av din sak.

Hvis du skader deg i en trafikkulykke ved kollisjon, påkjørsel eller utforkjøring, kan du ha krav på erstatning. Du har krav på å få erstattet ditt økonomiske tap som følge av ulykken. Noen ganger er tiden etter en trafikkskade en smertefull prosess som du må gjennom, men som til slutt ender godt og du blir skadefri.  Andre ganger fører trafikkulykken til at du må leve med varige skader resten av livet. Du kan ikke gjøre de samme fritidsaktivitetene som før, og det reduserer din livskvalitet. Menerstatning og eventuelt oppreisning for tort og svie skal kompensere for dette tapet.

Trafikkskader er ulike, fra de mest fatale til mindre skader, med de ulike konsekvenser og utfordringer det medfører for den skadde og de nærmeste. Økonomisk kan en trafikkskade få stor betydning for den som rammes. Det vil ofte oppstå diskusjoner med forsikringsselskapet om det er sammenheng mellom trafikkulykken og de skader som den medfører. Som regel vil det raskt oppstå spørsmål om det økonomiske tapet, herunder dekning av inntektstap, overtid, diverse tillegg og utgifter. Forsikringsselskapene har dyktige advokater, leger og saksbehandlere. Skal du få det du har krav på må du ha profesjonell bistand fra advokat som har erfaring med trafikkulykker og de medisinske og juridiske spørsmål som oppstår.

Har du vært utsatt for en trafikkulykke? Dette må du huske på:

Melding av tarfikkskade til politi og forsikringsselskap

Når en trafikkulykke med personskade har skjedd er det på selve åstedet viktig å få meldt fra til politiet. Hvis politiet kommer så blir det foretatt vitneavhør, foto av biler med mer og en sikrer en god dokumentasjon av selve hendelsesforløpet.

Dernest må en påse at skademelding sendes eget og ansvarlig forsikringsselskap. Det er forsikringen til bilen som forårsaket ulykken som skal behandle erstatningssaken i fortsettelsen. Noen ganger oppstår det diskusjon rundt ansvarsforholdet. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis samtale og bistand i den forbindelse.

Viktigheten av legekonsultasjoner og behandling etter en whiplash eller nakkeskade

Søk adekvat behandling i samråd med lege dersom plagene vedvarer. Husk at rehabiliteringspotensialet etter en nakkeskade og andre skader er størst i den første tiden etter kollisjonen og avtar når det har gått 1-2 år. Det er derfor viktig å komme i gang med behandling og trening på et tidlig tidspunkt.

Bilulykke – andre forsikringer

Arbeidsgiver kan ha personalforsikring, det vil si at arbeidsgiver har tegnet en forsikring som kan omfatte ulykker på reise til og fra arbeid, ”menerstatning” fra 1 % og erstatning for fremtidig inntektstap, uføredekning med mer.

Offentlig ansatte, kommunalt og statsansatte vil i en del tilfeller være dekket under Hovedtariffavtaler. En får ikke både erstatning under yrkesskadeforsikringen og tariffen, en må velge det alternativet som gir mest erstatning. Vi hjelper deg med å melde og beregne hvilket alternativ som gir deg mest i erstatning.

Egne forsikringer som du har tegnet kan også dekke trafikkskader. Det vil være forsikringsvilkårene i den enkelte forsikringsavtale som avgjør, men ulykkesforsikringer, gjeldsforsikringer, uføredekninger med mer er aktuelle.

Meldefrister, foreldelse og forsinkelsesrente. Det er viktig å få en oversikt over hvilke forsikringer du har og få meldt fra til forsikringsselskapet om ulykken slik at dekningen ikke bortfaller ved for sen melding. Du har også krav på forsinkelsesrente fra 2 måneder etter skriftlig melding om ulykken til utbetaling finner sted. Vi svarer på spørsmål og hjelper deg med å få en oversikt over dine dekninger og melder fra om forsikringstilfellet til de respektive selskaper.

NAV –  arbeidsavklaring, uførepensjon

Under en sykemelding har både NAV og arbeidsgiver etter Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven vidtgående plikter for oppfølgning, og tilrettelegging av arbeid. Det gjelder også senere under arbeidsavklaringsperioden. Det er viktig å få utprøvet arbeidsevnen og vurdert andre yrker, omskolering, kurs med mer.

Når kan en sak om trafikkskade avsluttes?

To forhold er ofte avgjørende. Skaden din bør være ferdigbehandlet og stabil. I tillegg bør du selv vite om du kan fortsette å jobbe og hvor mye. Når disse to forholdene er avklart så kan saken avsluttes overfor forsikringsselskapet.

Spesialistvalg

Når skaden er stabilisert, normalt etter 2-3 år bør det innhentes en spesialisterklæring. Spesialisten konkluderer med hvilken medisinsk invaliditet skaden har etter Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell. Videre skal det gis en beskrivelse av dine funksjonshemninger i forhold til utførelse av arbeid. Vi bistår i forbindelse med valg av spesialist, som i erstatningssaken kan få avgjørende betydning for utfallet av saken.

Endelig krav

Normalt vil det tidligste tidspunktet for å fremsette et endelig erstatningskrav overfor selskapet være når en spesialisterklæring foreligger. Det vil vanligvis være 2-3 år etter ulykken. Ofte er det hensiktsmessig å vente til NAV har vurdert og utredet din arbeidsevne. NAVs vurdering er ikke avgjørende i erstatningssaken, men den veier tungt dersom NAV innstiller på uførepensjon. I tillegg har en uførepensjon betydning for hvor stort økonomisk tap du har.

Forhandling med forsikringsselskapet etter en trafikkskade

Etter at endelig krav er fremsatt vil vi normalt motta et skriftlig tilbud fra selskapet. Deretter forhandles det om en løsning av saken. Det endelige forhandlingsresultatet gir vi vår vurdering av med en anbefaling til deg om du vil akseptere kravet eller går videre. Neste skritt da er normalt en rettssak.

Rettssak

Hvis forsikringsselskapet avslår erstatning eller ikke vil betale det som kreves må en gå til rettssak. Vi tilbyr en grundig vurdering av saken, mulighetene for å vinne fram og kommer med råd. Det er du som skadd som tar den endelige beslutningen om du vil gå til sak eller ikke. Det er uansett forbundet med risiko å gå til sak. Omkostningene er normalt høye. Taper en saken må en som hovedregel også betale motpartens omkostninger ved prosessen.

 

 

Trafikkskadeerstatning – hva har du krav på?