Rettspraksis

I en del saker lønner det seg å gå til rettssak mot forsikringsselskapet. Det ser vi når vi sammenligner tilbudet fra forsikringsselskapene før stevningen ble tatt ut med resultatet etter prosess. I våre siste prosesser utgjorde tilbudene totalt kr 4.411.000,-, mens samlet resultat etter inngåtte forlik eller dom var kr 11.500.000,-. Det innebærer en økning på ca kr. 7.100.000 eller 160 %.

Høyesterett HR-2010-2166-A (Askdommen)
38-år gammel mann ble påkjørt bakfra i en kjedekollisjon. Bilen ble omfattende skadet og mannen ble fraktet til sykehus med nakkesmerter. Han ble imidlertid bedre og ble ikke umiddelbart sykemeldt. Han arbeidet i ca 1 1/2 år før han ble 100 prosent sykemeldt, og er siden blitt arbeidsufør på grunn av smerter. Høyesterett viste til at As sykdomsførløp fremviste både en forverring av symptomene og en utvikling hvor smertene stammet fra andre deler av kroppen enn området rundt nakken. Nakkesmertene var ikke utløsende årsak til ervervsuførheten, som oppsto lang tid etter ulykken. Etter dette kom Høyesterett til at vilkåret om et forventet sykdomsforløp ikke var oppfylt, og dermed heller ikke kravet til årsakssammenheng, jf. skadeserstatningsloven § 3-1 annet ledd. Forsikringsselskapet ble frifunnet.

Dom fra Oslo tingrett 06.01.11
En mann fikk et knusningsbrudd i kneskålen ved en motorsykkelulykke den 14.10.03. Han arbeidet før ulykken som boredekksarbeider på en plattform i Nordsjøen. På tross av langvarig opptrening ble kneets funksjon ikke helt optimal. I 2006 ble det klart at funksjonen i kneet var nedsatt i en slik grad at han mistet helseattesten som er nødvendig for å arbeide offshore. Arbeidsforholdet i drillingselskapet ble avsluttet som følge av manglende helseattest.

Forsikringsselskapet hevdet at det ikke var årsakssammenheng mellom trafikkulykken og skadelidtes tap av helseattest. Først i forbindelse med forhandlingene i tingretten ble det erkjent at ulykken var årsaken til at skadelidte mistet helseattesten i 2006.

Forsikringsselskapet ble dømt til å betale skadelidte erstatning for lidt inntektstap med kr 1.200.000,- (tilbudet før stevning var kr 0,-)

Oslo tingrett 30.11.2010 – Oppreisning
Oslo tingrett avsa den 30.11.10 dom som gikk i skadelidtes favør. Dommen slår fast at Staten, ved Justis- og politidepartementet, er erstatningsansvarlig for manglende gjennomføring av EØS-avtalens motorvognforsikringsdirektiv for oppreisningskrav etter trafikkulykker i perioden fom 12.02.95 tom 31.12.00.

Tidligere har rettsapparatet fastslått at personer som blir utsatt for trafikkulykke i perioden 2001 – 30.06.09 har rett på oppreisning fra staten iht samme motorvognforsikringsdirektiv. Etter dommen fra november i år gjelder altså samme regler ved ulykker fom 12.02.95.

HR-2010-1751-F – Tidsakse overfor rettsoppnevnte sakkyndige
I prosesskrift ble det fremsatt krav om at en såkalt tidsakse, som ga en kronologisk oversikt over nedtegnelser mv. før og etter trafikkulykken skulle tas ut av dokumentene til de rettsoppnevnte sakkyndige. Oversikten var på ni sider og viste til dokumenter i det faktiske utdraget, med relativt fyldige merknader om hva som fremgikk av de enkelte dokumentene. Utvelgelsen av nedtegnelser og gjengivelsen av innholdet i dokumentene er skjønnsmessig, og gir utrykk for hva forsikringsselskapet anser mest relevant. Etter forberedende dommers syn kunne den skjønnsmessige utvelgelsen som lå til grunn for tidsaksen ha betydning for de sakkyndiges vurderinger, dersom dokumentet ble anvendt. De sakkyndige burde ta utgangspunkt i de orginale dokumentene. Forberedende dommer besluttet at tidsaksen skulle tas ut av dokumentene til de rettsoppnevnte sakkyndige.

LB-2009-133190 – Påkjørsel bakfra i lav hastighet
Lagmannsretten kom, i motsetning til tingretten, til at det var årsakssammenheng mellom en påkjørsel bakfra i lav hastighet og de nakkeplager som er påvist hos den skadede. Selv om det er lav generell risiko for skade ved sammenstøt av denne karakter, medfører ikke dette uten videre at en påført skade er upåregnelig. I dette tilfellet var de nakkeplager som er påvist typisk for personer som har vært utsatt for nakkesleng, likeledes sykdomsforløpet. Medisinsk invaliditet 15 %. Erstatningsbeløpet ble fastsatt til kr 2.245.000,-