Viktig å passe på

Hva må du gjøre dersom det skjer en ulykke?

 

Skademeldingen – trafikkulykke med personskade

En trafikkulykke med personskade skal meldes til ditt eget forsikringsselskap og politiet. Ditt forsikringsselskap vil behandle saken dersom de er ansvarlig for uhellet eller henvise til annet selskap dersom det er en annen som er ansvarlig. Undersøk hvilke forsikringer du har, og meld fra til selskapet. Det har betydning i forhold til forsinkelsesrenter og foreldelse.

Legebesøk – dokumentasjon av akuttsymptomer

Det må foreligge årsakssammenheng mellom ulykkeshendelsen og plagene som oppstår for at du skal kunne få erstatning. Dette må kunne bevises, og det er den som skader seg som har ansvaret for dette. Det er ulike skader som kan oppstå. Noen skader er så alvorlig at det aldri er tvil om årsakssammenhengen. Diskusjon med forsikringsselskapet vil her gjelde hvilke tap en har krav på å få erstattet. Mange skader er mindre alvorlige, men kan likevel gi varige skader og økonomisk tap. Rettspraksis viser i denne forbindelse at det er svært viktig å kunne dokumentere at man fikk plager umiddelbart etter at ulykken skjedde. For å kunne dokumentere dette, er det viktig å oppsøke lege så raskt som mulig etter ulykken og påse at legen nedtegner hendelsen og plagene i legejournalen. Det er mange som ikke tar det så alvorlig i forhold til å søke lege rett etter ulykken og tenker gjerne at dette går over av seg selv. Først etter noen måneder innser man at «det ikke går lenger», og så oppsøkes lege for å få sykemelding. Da kan det være vanskeligere å bevise at plagene skyldes ulykken.

Det er prisverdig å forsøke å holde seg i jobb og ikke la seg sykmelde uten at du er helt nødt. I mange saker skaper dette imidlertid store bevismessige problemer når du skal sannsynliggjøre at de aktuelle plager skyldtes en enkelt ulykkeshendelse på jobb, dvs. at skaden er en yrkesskade.

Dette har til følge at hverken folketrygden eller forsikringsselskapet aksepterer at det er årsakssammenheng mellom en konkret hendelse og de aktuelle plager og avslår krav på erstatning. Det er derfor viktig å ta sine plager på alvor og sørge for at disse journalføres hos lege så raskt som mulig etter uhellet.

Ved konsultasjon hos lege, sykehus, manuellterapeut, fysioterapeut, naprapat osv, skal du påse at det er gjort nøyaktig nedtegnelse i journal av plagene som skaden medførte. Siden dette er nedtegnelser tett opp til ulykken, har nedtegnelsene normalt stor bevisverdi.

Legebesøk – brosymptomer

I noen saker er det nødvendig å kunne dokumenter at plagene har vært av vedvarende karakter fra ulykken skjedde og videre frem i tid. Dette kan best gjøres ved at du ved jevnlig legebesøk sørger for å få plagene journalført. Også her har den skadede selv bevisbyrden overfor NAV og forsikringsselskapet, og rettspraksis er streng mht. bevisbyrden.

Avsluttende bemerkninger
Skadetilfellene er forskjellige med ulike konsekvenser og utfordringer. Økonomisk kan en skade få stor betydning for den som rammes. Det vil ofte oppstå diskusjoner med forsikringsselskapet om det er en skade og om det er årsakssammenheng mellom ulykken og skaden. Videre vil ofte spørsmålet om økonomisk tap, herunder dekning av inntektstap, overtid, diverse tillegg og utgifter oppstå relativt raskt. Forsikringsselskapene har dyktige advokater, leger og saksbehandlere. Vår erfaring viser at en sikrer sine rettigheter best ved å angripe saken riktig fra starten av.